U bevindt zich hier: Startpagina >> Bemiddeling in arbeid >> Outplacement

BEGRIP


WAT IS OUTPLACEMENT EN WAT ZIJN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

Een volledige loopbaan doorlopen bij één en dezelfde werkgever, het komt nog weinig voor. Sommige werknemers kiezen ervoor om zelf voor een andere job te gaan en anderen worden door hun werkgever ertoe gedwongen. Een plaats vinden binnen de arbeidsmarkt is op vandaag echter geen sinecure. Kennis, ervaring maar zeker ook de leeftijd spelen een zeer belangrijke rol. Zeker omwille van dit leeftijdsaspect is men vanuit de overheid de werknemer uit de privé-sector in sommige gevallen de mogelijkheid gaan bieden outplacementbegeleiding te volgen.

 

Outplacement kunnen we zien als een geheel van diensten die de ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer kan helpen bij het vinden van een nieuwe job.

 

A) WIE KAN HIERVAN GENIETEN?

Werknemers die aan de volgende cumulatieve voorwaarden beantwoorden, hebben de plicht om outplacement te volgen:

  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
  • tewerkgesteld zijn in de privé-sector
  • ontslagen worden door de werkgever, maar niet om dringende reden
  • minstens 45 jaar oud zijn op het ogenblik van het ontslag
  • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit tellen op het ogenblik van het ontslag
  • geen aanspraak kunnen maken op rustpensioen.

Bruggepensioneerden hebben ook recht op outplacement indien zij beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

DOWNLOADS

B) SPECIFIEK VERLOOP VAN OUTPLACEMENTBEGELEIDING

Er is de aanvraag en toekenning:

- De werkgever moet zijn ontslagen 45-plusser bij de kennisgeving van het ontslag informeren over zijn recht op outplacement. Dit gebeurt best schriftelijk (via een document dat voor ontvangst door de werknemer wordt ondertekend of via aangetekend brief).

- De werknemer doet een schriftelijk aanvraag (aangetekend) om outplacementbegeleiding aan zijn (gewezen) werkgever en dit in de periode vanaf het ontslag tot uiterlijk 2 maanden na de uitdiensttreding. De aanvraag is vergezeld van een attest van inschrijving als werkzoekende.

- De werkgever doet hierop een schriftelijk (aangetekend) outplacementaanbod binnen een periode van 2 maanden na de aanvraag..

- De werknemer geeft, ten vroegste na de betekening van de opzeggingstermijn of van de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zijn schriftelijke (aangetekend) instemming met de aangeboden outplacementbegeleiding.

 

De outplacementbegeleiding zelf verloopt over een welbepaalde periode:

- Voor CAO 51, welke de meest volledige en effectieve begeleidingsformule is voor een ontslagen werknemer, loopt de ondersteuning tot de kandidaat een oplossing vindt en dit voor maximaal twee jaar met inbegrip van een jaar hervattingsgarantie.

- Voor CAO 82, welke de minimale wettelijke verplichting invult voor de ontslagen medewerker van 45 of ouder, is dit een periode van maximum 12 maanden en dit in drie opeenvolgende fasen waarin voor de werknemer in elke fase maximaal 20 uren begeleiding worden voorzien. Het maximale aantal begeleidingsuren tijdens de totale periode van 12 maanden bedraagt dus 60 uren.

- Het spreekt voor zich dat bij het hanteren van de outplacementbegeleiding volgens CAO 51 een zeer specifieke collectieve en/of individuele planning dient te worden opgesteld.


Voor de outplacementbegeleiding in het kader van CAO 82 kunnen we volgende opdeling maken :

 

  • 1ste fase : eerste twee maanden,
  • 2de fase : volgende vier maanden,
  • 3de fase : aansluitende zes maanden

 

Indien de werknemer geen nieuwe job heeft gevonden als werknemer of zelfstandige na de eerste of tweede fase, kan hij vragen om de begeleiding voort te zetten ten belope van telkens maximum 20 uur. Het verzoek moet schriftelijk binnen de maand gebeuren en vergezeld zijn van een verklaring van de werknemer dat hij nog geen job gevonden heeft.

Daarnaast wordt de garantie ingebouwd dat indien de werknemer een baan heeft gevonden maar die verliest binnen de drie maanden die volgen op zijn indiensttreding, de outplacementprocedure op zijn verzoek hervat kan worden (voor de resterende periode van 12 maanden).

 

 

Outplacement ook bij HERSTRUCTURERINGEN

Het kantoor van Rob Maus verzorgt ook de de outplacementbegleidingen voor bedrijven die door herstructureringen worden gedwongen medewerkers te ontslaan. Gezien de specifieke materie worden enkel na overleg en i.f.v. de specifieke omstandigeheden en verwachingen voorstellen op maat - qua inhoud en prijs - voorgesteld.