U bevindt zich hier: Startpagina >> Coaching >> Overzicht Trainingen
Afdrukken E-mailadres

SALES & COMMERCIALsales

Field Coaching Sales Representative: een sales representative krijgt de hele dag door persoonlijke begeleiding, feedback, tips en advies om zijn of haar prestaties te optimaliseren.

Field Coaching Horeca: uw horeca-personeel wordt versterkt door praktisch advies op gebied van organisatie, klantvriendelijkheid, strategie,... om zo uw zaak meer rendabel te maken.

Field Coaching Retail: uw winkel bekeken vanuit een helicopterstandpunt door een ervaren professional. Praktisch tips die in het alledaagse werk een wereld van verschil kunnen maken.

Plan your market & market your plan, from A to Z: In deze meerdaagse training krijgt u een stoomcursus marketing die u toelaat uw markt te segmenteren, uw targets te kiezen en uw product te positioneren. Marketing is niet alleen voor grote multinationals, maar ook de kleine en middelgrote KMO's heeft belang bij een goed doordacht marketingplan. U leert de markt en de plaats van uw bedrijf daarin analyseren, uw doelgroep te bepalen en de juiste communicatiemiddelen te kiezen. Op deze manier raakt u vertrouwd met de basisprincipes omtrent marketing. Het programma behandelt o.a.: inleiding tot marketing, detecteren van de behoeften en verwachtingen van de consument, marketingmix: de vier p's van de marketing (prijs, product, promotie en plaats), marktanalyse: bepalen van het product en de ideale service, doelgroepbepaling en positionering, praktijkvoorbeelden. Doelstelling: na het volgen van deze training kan men het eigen marketingplan optimaliseren. Doelgroep: verkoopsverantwoordelijken, senior managementcommercial

Efficiënt Key Account Management, sales rep: Klanten zijn één van de belangrijkste stakeholders van het bedrijf. Het is dan ook van vitaal belang dat key-accounts op een coherente, geïndividualiseerde en meetbare manier worden gemanaged . In deze training leert men dat efficiënt key-account management de verantwoordelijkheid is van het hele bedrijf. Onze training is gebaseerd op 4 peilers: 1. Definitie van het theoretisch kader : de procedure; 2. Buy-in van de organisatie en directe leidinggevenden; 3. Uitwerken van de practische tools; 4. Implementatie van de procedure in het verkoopsproces. Doelstelling van de training : De verkoopsafdeling werkt volgens een vaste procedure waardoor zowel binnen de verkoopsafdeling zelf als ook in de communicatie met andere afdelingen er steeds een duidelijk beeld van de klanten en de markt kan worden geschetst. Doelgroep: Key-account managers, sales representatives, sales managers . Als vervolg op deze training is er tevens de mogelijkheid tot follow-up field-coaching van de coachees met facultatieve feedback

Efficiënt Key Account Management, sales manager: In deze vervolgopleiding op efficiënt key-account management krijgt de verkoopsdirecteur of sales manager (de coach) een scala aan mogelijkheden aangereikt om zijn sales team (de coachees) op efficiënte wijze te managen. Aangezien de procedure gekend en erkend is binnen het bedrijf wordt het mogelijk de aansturing van het sales team voor de coach en de coachee bevattelijk voor te stellen. Tijdens de training creëert en/of optimaliseert de coach de doelstellingen van zijn afdeling wat tevens het eigen functioneren bevordert. De coach heeft practische tools (flow-charts, feedbackformulieren , etc...) ter beschikking om zijn coachees mee verder te helpen. Doelstelling van de training: binnen en buiten de verkoopsafdeling (h)erkent men de doelstellingen en methodologie . De dagdagelijkse toepassing van de procedure leidt tot steeds meer competentie en uiteindelijk tot een beter verkoopsresultaat . Doelgroep: Leidinggevenden in een commerciële omgeving

 

OPERATIONAL

Management coach support: Dat een manager onder druk staat, veel informatie dient te verwerken en met veel factoren dient rekening te houden, behoeft geen betoog. De opzet van deze module beoogt een ondersteuning van mensen die dagelijks flexibel moeten omspringen met hun tijd en werkdruk.


Coachend leiding geven: Een coachende stijl effecteert in een veel groter gevoel van waarding en een grotere motivatie bij de medewerker. Het ondersteunt ook het leerproces, het verantwoordelijkheidsgevoel en een hogere effciëntie in het werk. Tijdens deze module krijgt u de kans om deze stijl bij uzelf te ontwikkelen en toe te passen.operational


Engagement op de werkvloer: Er is een verschil tussen externe motivatie (ik doe iets om iets anders te verkrijgen) en intrinsieke motivatie (ik doe iets omdat ik het graag doe). Een werknemer die zich goed voelt in zijn job is gemiddeld 30% meer rendabel. Hoe kun je als personeelsverantwoordelijke/zaakvoerder dit met een duidelijke, realistische visie op de werkvloer vertalen? Deze module bevat een gestructureerde tool om het engagement op uw werkvloer duidelijk in kaart te brengen en aan te pakken.


Ondernemers supervisie: helpt de ondernemer bij de invulling van het ondernemerschap en besturing van de onderneming. Businesscoaching leunt aldus zeer dicht aan bij consultancy. Al de aspecten van de business van het bedrijf kunnen hierbij aan de orde komen.


Lean Management: Slank management met een praktische inslag: hoe kan ik waarde toevoegen op een snelle manier en belemmeringen uitschakelen? Slimmer, sneller en efficiënter zijn de sleutelwoorden binnen deze module.


Change Management: Bij veranderingen moet het oude losgelaten worden, moet de wil er zijn om te veranderen en moet de binding tussen alle betrokkenen toch behouden worden. Het werken aan een nieuwe gezamenlijk gedragen visie kan vaak ondersteuning gebruiken.

Type sturing met MBTI: De MBTI is een werkinstrument waarmee je jouw psychologische type kunt bepalen. Bij elke type horen specifieke sterktes en zwaktes, specifieke actiepatronen,... dit levert heel wat handige inzichten op die in de dagelijkse werking van uw bedrijf, in uw persoonlijk leven voor duidelijkheid, richting en een actieplan kunnen zorgen. Deze tool is onontbeerlijk geworden in carrièreplanning, leadership development en de ontwikkeling van uw organisatie.


Time Management: Hoe kan ik mijn beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken? Daarvoor bestaan heel wat tools en technieken die door een ervaren coach-trainer op een praktisch manier worden kenbaar gemaakt. Handig voor projectmatig werken!


Public Speaking: U leert om authentiek en inspirerend te presenteren voor en communiceren met groepen. Via concreet case-gerelateerd advies, persoonlijke coaching en intensieve training leert u genieten van de dynamische interactie met uw toehoorders en een succesvolle communicatie te voeren met medewerkers, aandeelhouders, werkgevers en klanten. Het uiteindelijke doel is om u te leren uw boodschap duidelijk, boeiend en blijvend over te brengen! De training is meerzijdig en omvat o.a. het verwerven van technieken die u helpen bij het spreken voor een groot publiek, het aantrekkelijk brengen van presentaties en toespraken, het gebruik van taalvariatie en intonatie, het gestructureerd en planmatig opbouwen van een uiteenzetting, en andere vormen van communicatie. U leert zich bewust te worden van het belang van verbale en non-verbale signalen en u leert deze vervolgens optimaalte hanteren. Daarnaast zorgt uw coach voor persoonsgebonden technieken die kunnen bijdragen tot meer zelfvertrouwen bij het praten voor publiek, het voorzitten van een vergadering, het solliciteren, het leren geven van feedback, enz.


Personality & imago training: het belang van een professionele kledingstijl, het imago van uw medewerkers op één lijn brengen met dat van uw bedrijf, kleding gebruiken als strategisch wapen in uw communicatie, uw persoonlijkheid onderstrepen met een eigen kledingstijl, uw eigen zichtbaarheid verhogen, een uitstraling creëren in lijn met je persoonlijke en/of zakelijke doelstellingen, uw personal brand ondersteunen met de gepaste stijl,...


Talent Ontwikkeling: De jacht op talent herneemt in alle hevigheid. Bedrijven die erin slagen om de juiste competenties aan te trekken en aan zich te binden, hebben alvast een streepje voor. Talentmanagement mikt op een win-winpartnership tussen medewerker en bedrijf.


Carrièreplanning en –coaching - bedrijfsintern: Intern in een bedrijf/organisatie is het een tool voor ontwikkeling van potentieel bij het individu en een perfect middel om uw retentiebeleid te versterken.


Stressmanagement: omvat een omvangrijk gamma aan tools en technieken om uw stressniveau onder controle te houden en te doen dalen zodat uw dagelijks functioneren en uw levenskwaliteit erop vooruit gaat.


Evaluatie- en functioneringsgesprekken: een evaluatiegesprek en / of een functioneringsgesprek kan een heel sterk middel zijn om te weten waar je aan toe bent. Zo wel voor de leidinggevende als voor de medewerker. Een dergelijk gesprek kan een duidelijk beeld helpen schetsen van de toekomst. Deze module focust op de do's en dont's bij een dergelijk moment in uw organisatie.


Conflicthantering: Conflicten en meningsverschillen zijn de normaalste zaak van de wereld. Ze kunnen wel ontaarden in ruzie. Het begrijpen van de aard van het conflict en van het gedrag van de ander kan voor heel wat oplossingen zorgen.


Visievorming en – conceptualisering: Doel van deze training is om in één slag zowel de bedrijfsvisie op te stellen (of een update te realiseren van een bestaand concept) als om een spraakmakend communicatieplan te hebben om die visie te communiceren. Het gaat om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke toekomstoriëntatie van uw organisatie of bedrijf! Door het trainen van het volledige multidisciplinaire team in het conceptualiseren van een visie voor uw bedrijf, kan u er voor zorgen dat deze visie door alle collega's gedragen wordt. Het onderbouwd opstellen van dit concept geeft niet alleen een positieve impuls op vlak van gemeenschappelijkheid, maar ook een duidelijk trajectwaaraan toekomstige keuzes kunnen gelinkt worden. Communicatie van dit gemeenschappelijk doel naar alle deelnemers is hierbij van cruciaal belang. De coach begeleidt het team in het opstellen van een visie die enerzijds een, gemeenschappelijk gedragen, sturende functie heeft, maar anderzijds voldoende ruimte laat voor creativiteit en individueel initiatief binnen de verschillende beleidsniveaus. Een goede begeleid proces van conceptualisering en duidelijke communicatieprocedure zullen een belangrijke cultuurverbetering genereren binnen uw bedrijf en/of een concreet houvast bieden bij fusie.


Denktankcoaching: Bij het coachen van een denktank, een commissie of een stuurgroep kan de coach helpen bij het samenstellen van een groep medewerkers bij het opzetten van een nieuw project of bij het begeleiden van een dergelijke groep in het procesmatig zoeken naar nieuwe projecten. De coach helpt de denktank om koers te houden naar het uiteindelijke doel en te focussen op concrete voorstellen. Hij volgt de evolutie van de stuurgroep op en coördineert methodiek en taakverdeling. De denktank leert zichzelf bijsturen doorgeïmplementeerde zelfcontrole, reflectie en –evaluatie. De coach stuurt de tank procesmatig bij in planmatig rapporteren aan de opdrachtgevers. De deelnemers leren hoe advies te formuleren en deze in een overzichtelijk rapport te presenteren. De coach kan ook op langere termijn fungeren als katalysator om het opgestarte proces binnen uw bedrijf aan de gang te houden en vanuit een onpartijdige positie bij te sturen.


Vergadertechnieken: Het gecoachte team analyseert a.d.h.v. hun eigen input de huidige vergadervorm op basis van zinvolheid, efficiëntie en samenstelling. Via onderlinge feedback worden probleemgebieden, hiaten en overlappingen in kaart gebracht en reeds aanwezige competenties aangeduid. De trainer fungeert hierbij als coach-consultant. Concrete en haalbare technieken om planmatig en efficiënt te vergaderen, worden aangereikt en getraind. Doel is dat zowel deelnemers als moderators zich tijdens de training voldoende technieken eigen maken om vergaderingen efficiënt, zinvol en tijdsgebonden te laten verlopen en genomen beslissingen planmatig op te volgen. De verworven vaardigheden kunnen onmiddellijk aangewend worden en dragen op die manier bij tot een win-win-ervaring voor alle actoren!


Teamanalyse / problem solving: Zowel voor uw directie- en managementteams, als voor het leidinggevend middenkader en uw basisteams! Uw team leert zelf zijn competenties en uitdagingen in kaart te brengen en krijgt op die manier overzicht op de werking en de dynamiek van het team.Uw team leert zijn huidige en toekomstige profiel te bepalen en maakt kennis met technieken om reeds verworven vaardigheden positief te installeren, maar ook om uitdagingen en valkuilen beter te kunnen herkennen, definiëren en counteren. Doel is inzicht te krijgen in de mate waarin samenwerking ervaren wordt en een efficiëntere inzetbaarheid van het aanwezig professioneel kapitaal! We hanteren een oplossingsgerichte interventietaal en presenteren een strategische flowchart die concrete interventies stroomlijnt in de richting van een snelleen effectieve oplossing van het probleem en/of een gekatalyseerde teaminzet.


Retentiebeleid bij leidinggevenden: Retentie wordt een steeds grotere uitdaging! Uit exit-interviews leert men dat in 60% van de gevallen de relatie met de directe leidinggevende de oorzaak of mede-oorzaak is waarom men het bedrijf verlaat. Deze gedragstraining loopt over een langere periode waarbij het aangereikte materiaal door de cursist in de praktijk wordt gebracht en er aldus een continue product- en procesevaluatie tot stand komt. Deze training is modulair samengesteld en kan dus op maat van de specifieke opleidingsbehoefte worden ingevuld. Doelstelling: Na afloop van de training heeft de cursist een hele waaier aan tips en tricks om competenties te verwerven, te verbeteren en uiteindelijk door oefening onbewust vaardig te worden in: efficiënt vragen stellen, integraal luisteren, SMART doelstellingen definiëren, delegeren, beslissingen communiceren, omgaan met kritiek, assertief zijn, aligneren, conflictarbitratie. Doelgroep: Leidinggevenden, middle en senior management


Missie, visie en strategie vertalen naar relevante KPI's: In deze coaching sessies gaan we op zoek met het management naar de concretisatie van de missie, visie en strategie. Stap voor stap (Swot analyse, Marktanalyse, functionaliteits- en competentiematrix, enz .... ) gaat het management bepalen hoe men er toe komt dat alle medewerkers de missie , visie en strategie kennen, begrijpen, toepassen en zelf uitdragen. Er worden voor elke afdeling zinvolle KPI's gedefinieerd die het management toelaten binnen het bedrijf "alle neuzen in dezelfde richting" te bewegen. Doelstelling: het management kan haar visie op missie, visie en strategie vertalen in smart doelstellingen voor de medewerkers die aldus een duidelijk referentiekader aangereikt krijgen om hun eigen functioneren te beoordelen. Doelgroep: Senior management.


Train the trainer: In deze training worden op een interactieve manier de algemene didactische principes uit de doeken gedaan. Deze opleiding garandeert u een degelijke basis om efficiënt aan een groep cursisten, collega's of klanten te kunnen lesgeven. De nodige pedagogische inzichten, attitudes en didactische vaardigheden worden bijgebracht waardoor u uw vakkennis met meer resultaat op een groep kan overdragen. Het programma behandelt o.a. : leerbehoeften detecteren en leerdoelstellingen bepalen, een opleiding voorbereiden, de beste trainingsmethoden, welke hulpmiddelen te gebruiken, uw eigen vaardigheid als trainer, een groep sturen, omgaan met vragen -moeilijke deelnemers – weerstanden – fouten. Tevens bieden wij de mogelijkheid om uw eigen opleidingspakket onder de loupe te nemen en waar nodig te optimaliseren . Doelstelling: de opleidingsverantwoordelijken kunnen hun eigen interne /externe opleiding didactisch / pedagogisch evalueren en waar nodig bijsturen. Doelgroep: opleidingsverantwoordelijken en/of trainers binnen het bedrijf.

 

PERSONAL COACHING

Burn-out begeleiding: Wordt het werk u na al die jaren emotioneel te zwaar? Dan wordt u overspannen en prikkelbaar. En als die situatie té lang duurt, raakt u misschien helemaal opgebrand. Een burn-out komt regelmatig voor, vooral in de zorgsector en in het onderwijs. Maar wat doet u eraan? Moet ú veranderen, of uw omgeving?


Een burn-out komt er niet van de ene op de andere dag. Eerst overschrijdt u langzaam uw eigen grenzen. U blijft nog een tijd doorbijten, terwijl uw motivatie plaats maakt voor onzekerheid. Tot het uiteindelijk onhoudbaar wordt. Tijd om op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Ontdek alvast de meest voorkomende aanleidingen voor een burn-out op het werk.personal coaching

Uw coach helpt u graag verder, en wijst u door naar de juiste mensen indien dit nodig blijkt.


• Hij herkent met u de signalen op tijd!
• En laat je ontdekken wie of wat er moet veranderen: u of uw omgeving!


Weet u niet hoe het verder moet op uw werk? Welke rol er nog voor u is weggelegd? Praat er dan over met een loopbaanbegeleider en ontdek wat loopbaanoriëntatie of loopbaanbegeleiding kan inhouden.

Natural flow coaching: Dat contact met de natuur voor de innerlijke mens echt een verademing is, hoeft u niet te verwonderen. Deze vitaliserende coaching neemt u mee naar de plaats buiten en binnen uzelf waar u een rustpunt kunt vinden. Dit punt is uw referentiepunt waar u later, waar dan ook, op kunt terugvallen.


Life coaching: De totaalaanpak! U wil uit een vicieuze cirkel geraken? Deze vorm van coaching richt zich op alle aspecten in uw leven en met respect voor uw eigen persoonlijkheid en waarden.


Work-life balance: wat is de gezonde verhouding tussen werk en privé? Hoe bewaak ik dat voor mezelf? Hoe vermijd ik mijn valkuilen op dit gebied? Coaching kan hier een verschil van dag en nacht in betekenen.


Carrièreplanning en –coaching – particulier: wil u een zicht krijgen op de mogelijkheden die in uw natuur liggen? Wil u daarmee een actieplan opstellen om zelf aan het roer te staan van uw carrière? Deze module helpt u verduidelijken en doelen stellen, gecombineerd met een concreet actieplan.


Stressmanagement: omvat een omvangrijk gamma aan tools en technieken om uw stressniveau onder controle te houden en te doen dalen zodat uw dagelijks functioneren en uw levenskwaliteit erop vooruit gaat.


Personality & imago training: het belang van een professionele kledingstijl, het imago van uw medewerkers op één lijn brengen met dat van uw bedrijf, kleding gebruiken als strategisch wapen in uw communicatie, uw persoonlijkheid onderstrepen met een eigen kledingstijl, uw eigen zichtbaarheid verhogen, een uitstraling creëren in lijn met je persoonlijke en/of zakelijke doelstellingen, uw personal brand ondersteunen met de gepaste stijl,...